Charakter zariadenia

1. Názov zariadenia: NOEMI n.o., číslo registrácie OSP/NO/51/2009, dátum zápisu registrácie 05.05.2009, právna forma nezisková organizácia

2. Adresa zariadenia: Cypriána Majerníka 44, 922 07 Veľké Kostoľany

3. Druh, forma, rozsah poskytovania sociálnej služby:  poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

§36- zariadenie opatrovateľskej služby, pobytová- na určitý čas, s kapacitou 3 miesta

§ 35- zariadenie pre seniorov, pobytová- celoročná, neurčitý čas, s kapacitou 24 miest

4. Cieľová skupina: §36- dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas,

§35- fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov

NOEMI nezisková organizácia sa nachádza v obci Veľké Kostoľany, klienti majú možnosť navštevovať kaplnku, ktorá je vedľa budovy. Ubytovanie je v jednolôžkových až štvorlôžkových izbách. Kúpeľňa a WC je na chodbách. Stravovanie je v jedálne, kde všetci klienti spoločne stolujú, komunikujú, trávia čas, sledujú televíziu a zúčastňujú sa aktivít so sociálnou pracovníčkou a opatrovateľkami. Návštevné hodiny sú počas celého dňa. V priebehu dňa chodia klienti na prechádzky v doprovode opatrovateľky alebo sociálnej pracovníčky. Duchovné potreby klientov sú uspokojované aj pravideľnými svätými omšami s miestnym pánom farárom.