Prevádzka ZOS a ZPS NOEMI n.o. pre klientov

ZOS a ZPS NOEMI n.o. je zariadenie opatrovateľskej starostlivosti a zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom poskytujúcim všeobecne prospešné služby podľa zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z.
Prevádzka je celodenná. Klienti majú zabezpečené ubytovanie, stravovanie, lekársku starostlivosť; opatrovateľskú službu, sociálnu službu, obnovu a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt, výchovu a rozvoj telesnej kultúry; taktiež upratovanie, pranie, žehlenie. Stravovanie pre klientov je zabezpečené celodenne: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Stravovanie v ZOS a ZPS NOEMI n.o. je zabezpečené dovážaním stravy z vývarovne.