Prijímanie klientov do ZOS a ZPS NOEMI n.o.

1. Pred poskytovaním sociálnej služby v NOEMI n.o. musí občan – žiadateľ požiadať o posúdenie odkázanosti na poskytovanie tejto služby podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. K tomu sú potrebné tlačivá:

  •  žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu.

2. Ak sú tlačivá kompletne vyplnené treba ich zaslať na príslušný úrad, a to:

  • a) Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti –
  • b) Zariadenie pre seniorov – vyplnené tlačivá treba zaslať alebo osobne zaniesť na príslušný obecný úrad. Na základe uvedených podkladov vydá príslušný úrad Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom je dané, že občan – žiadateľ je odkázaný na poskytovanie sociálnych služieb v zariadení nášho typu, vyplní si tlačivo – Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby, ktorú spolu s Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu doručí do NOEMI n.o. ZOS a ZPS.
  • Mesto (obec) vydá spravidla do 30 kalendárnych dní Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
    Po obdržaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu nechajte ihneď potvrdiť právoplatnosť tohto Rozhodnutia (dňom potvrdenia je právoplatné)
  • Je potrebné požiadať ošetrujúceho (zmluvného) lekára o vykonanie vyšetrení pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb – vyšetrenie na infekčné ochorenia. Následne treba do zariadenia sociálnych služieb doručiť (poštou alebo osobne) potvrdenie o dezinfekčnosti. Taktiež je potrebné mať absolvované interné prípadne neurologické vyšetrenie, nie staršie ako dva mesiace.

3. Ak klient ( žiadateľ ) na základe Posudku o odkázanosti na sociálnu službu spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, uzatvorí NOEMI n.o. Veľké Kostoľany s klientom ( žiadateľom ) zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady.

4. Adaptačné obdobie klienta je, ak sa nedohodne inak, 3 mesiace. Počas adaptačného obdobia môže každá zo zúčastnených strán odstúpiť od zmluvy.

Tlačivá na stiahnutie:

vyhlásenie o majetku FO

vyhlásenie o príjme FO – VK

žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekársky nález

žiadosť-o-zabezpečenie-poskytovania-sociálnej služby